Picture of the mountains
Regulamin domu

REGULAMIN WYNAJMU DOMU DZIKOŚĆ ORŁOWIEC I ZASADY JEGO UŻYTKOWANIA

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu w Dzikości Orłowiec. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego zapisami.

DEFINICJE:

Dzikość Orłowiec - wynajmowany dom

Wynajmujący - właściciel Dzikości Orłowiec

Najemca - osoba dokonująca najmu W Dzikości Orłowiec

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domu DZIKOŚĆ ORŁOWIEC. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domu DZIKOŚĆ ORŁOWIEC dla maksymalnie 11 osób.

3. Wstępnej rezerwacji można dokonać poprzez system rezerwacyjny zamieszczony na stronie www.dzikoscorlowiec.pl/rezerwacje/ lub za pośrednictwem e-mail (email: dzikosc.orlowiec@gmail.com). Dokonując wstępnej rezerwacji należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności. Obowiązuje 24 godziny.

4. Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy w terminie 24 godz. od chwili dokonania rezerwacji wstępnej wnieść zaliczkę za pobyt. Zaliczka wynosi 40% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: dzikosc.orlowiec@gmail.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.

5. Jeżeli Najemca zrezygnuje z pobytu na minimum 30 dni kalendarzowych

przed datą przyjazdu wówczas Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu

zadatku. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż

30 dni kalendarzowych zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że znajdzie się inna osoba wynajmująca dom w tym samym terminie.

6. Pozostałą część kwoty za pobyt należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu

7. Na czas pobytu pobierana jest przelewem kaucja w wysokości 400 zł. Stanowi ona zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest do 5 dni od opuszczenia domu przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie domu, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu kodu wejściowego do obiektu. Kaucję należy wpłacić najpóźniej na 5 dni przed

planowaną datą przyjazdu

§2 POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00, a kończy do godz. 12:00 dnia wyjazdu. Wydanie obiektu następuje po udostępnieniu kodu do drzwi wejściowych.

2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.

3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

4. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, cała kwota nie podlega zwrotowi.

5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domu przez innych gości.

6. Najemca nie może użyczać albo oddawać DZIKOŚCI ORŁOWIEC w podnajem innym osobom.

7. Większa liczba osób niż ujęta w rezerwacji może przebywać w domu i na

terenie obiektu wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

8. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z

DZIKOŚCI ORŁOWIEC (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), Wynajmujący

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Wynajmujący może również nałożyć na Najemcę karę w wysokości 200 zł od każdej dodatkowej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

9. Uwagi dotyczące uszkodzeń, zniszczeń, które najemca zauważył po zameldowaniu należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po wejściu do domu oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

10.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń

technicznych domu zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

11. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nim osoby (w tym dzieci) i zwierzęta.

12. Korzystający z DZIKOŚCI ORŁOWIEC goście zobowiązani są do przestrzegania

zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

13. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz podgrzewania tytoniu. W przypadku złamania zakazu Najemca uiści opłatę w wysokości 500 zł na

pokrycie kosztów odświeżania wnętrz, prania tekstyliów, ozonowania pomieszczeń.

14.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

15. Do palenia w kominku używa się wyłącznie udostępnionego przez wynajmującego drewna.

16. Palenie ogniska dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Każdorazowo Najemca zobowiązany jest do całkowitego wygaszenia ogniska.

17. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

18.W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności

występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, lub rozłączeniem internetu.

20. Najemca zobowiązany jest używać domu zgodnie z jego właściwościami

i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek i mebli w sypialniach oraz salonie

21. Każdorazowo opuszczając dom, Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

22. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego

celu miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Parking jest parkingiem

niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub

zniszczenie pojazdów mechanicznych przez innych ludzi, zwierzęta lub czynniki losowe czy też atmosferyczne.

23. Na terenie domu i otoczenia obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00-7:00

24. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

25. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu DZIKOŚCI

ORŁOWIEC w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie

umytych naczyń, opróżnienie lodówki z żywności,

pozostawienie jej w nienagannym stanie, wyrzucenie śmieci, pozostawienie

otoczenia domu w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego

zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 350 zł z kaucji na poczet

dodatkowego sprzątania.

26. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. Najemca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Psy są zobowiązane do spania w swoich posłaniach z zakazem wskakiwania na kanapy i łóżka.

27. Dzikość Orłowiec znajduje się w środku wsi, w otoczeniu lasów i pól, dlatego również w pobliżu i samym domu mogą przebywać dzikie i polne zwierzęta: w tym myszy, kuny, nornice i inne. Z założeniem, że w domu są podjęte odpowiednie środki-urządzenia elektroniczne, żeby te zwierzęta odstraszać.

§3 UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Dzikości Orłowiec nie obejmuje

ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy,

szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej

osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie

ponosi odpowiedzialności.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sabina i Andrzej Mejer

ul.Orłowiec 17a, 05-503 Orłowiec, nr telefonu: +48 515 775 756 e-mail:

dzikosc.orlowiec@gmail.com.

2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator

będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej

pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

○ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

○ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

○ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

○ prawo do przenoszenia danych;

○ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

8. W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane